INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

Niniejsza informacja ma na celu poinformowanie Państwa o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma DEUX Tomasz Dysiewicz NIP 9251976944

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji złożonych zamówień, dostawy zamówionych produktów i usług oraz w celu poprawy jakości usług oraz działań marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na realizacja umowy oraz zgoda marketingowa.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po upływie tego czasu dane są usuwane lub anonimizowane.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
 • sprostowania swoich danych osobowych;
 • usunięcia swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • przenoszenia swoich danych osobowych do innego podmiotu;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty email biuro@ogrodzenia24.com

 1. Bezpieczeństwo danych

Administrator danych podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przed ich przypadkową lub nieuprawnioną utratą, zniszczeniem, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem.

 1. Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się za pośrednictwem emaila biuro@ogrodzenia24.com